Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, gjeni këndet e panjohura të katërkëndëshit ABCDABCD.

Çfarë lloj katërkëndëshi është ABCDABCD?