Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Trekëndëshi ABCABC është barabrinjës. Brinja BCBC zgjatet deri në pikën DD, duke formuar paralelogramin CDEACDEA. Gjeni këndet e këtij paralelogrami.