Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, katërkëndëshi PQRSPQRS është katror. Trekëndëshi PTSPTS është barabrinjës.

Gjeni këndin QTRQTR.