Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përshkruani trekëndëshat që formohen, në qoftë se heqim një ose më shumë diagonale:

  1. te balona
  2. te rombi
  3. te drejtkëndëshi
  4. te katrori