Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përshkruani figurat që formohen duke bashkuar meset e brinjëve:

  1. të katrorit
  2. të drejtkëndëshit
  3. të rombit
  4. të balonës
  5. të paralelogramit
  6. të një katërkëndëshi që i ka të gjitha këndet e ndryshme