Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shpjegoni pse një trekëndësh nuk mund të ketë më shumë se një kënd të gjerë.