Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Ana thotë se katrori është romb.
  2. Flavia thotë se katrori është drejtkëndësh.
  3. Linda thotë se katrori është paralelogram.

Diskutoni dhe vendosni se cilat prej këtyre pohimeve janë të sakta.