Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nga figurat e mëposhtme, tregoni cilat janë:

  1. kongruente
  2. të ngjashme