Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në secilin rast, tregoni nëse trekëndëshat janë kongruentë. Argumentoni përgjigjen tuaj.