Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, gjeni:

  1. CDCD
  2. BDBD

Syprina e trekëndëshit ABCABC është 24 cm2. Gjeni syprinën e trekëndëshit CDECDE.