Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në balonën ABCDABCD, jepet AB=ADAB = AD dhe BC=CDBC = CD. Tregoni që B=D\angle B = \angle D.