Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

ABCDEFGHIABCDEFGHI është një nëntëkëndësh i rregullt. Zgjatim brinjët ABAB dhe DCDC derisa ato të priten në një pikë XX. Llogaritni këndin BXCBXC.