Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

ABCDEFABCDEF është një gjashtëkëndësh i rregullt. Tregoni që këndi ACDACD është i drejtë.