Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

ABCDEFGHABCDEFGH është një tetëkëndësh i rregullt. Tregoni që ACEGACEG është një katror.