Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në diagramin e mëposhtëm, ABCDEFABCDEF është një gjashtëkëndësh i rregullt dhe ABGHIABGHI është pesëkëndësh i rregullt. Gjeni këndin HGCHGC.