Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

a) A është e mundur të ketë një shumëkëndësh me kënd të jashtëm sa të dhënat e mëposhtme? Në qoftë se po, gjeni numrin e brinjëve.

  1. 10°10\degree
  2. 9°9\degree
  3. 8°8\degree
  4. 7°7\degree

b) Shkruani një rregull të përgjithshëm që të tregojë nëse një kënd i dhënë mund të jetë kënd i jashtëm i një shumëkëndëshi.