Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Numri i pijeve që u shitën gjatë drekës në një dyqan, jepet në tabelë.

  1. Tregoni një disavantazh të përdorimit të një diagrami rrethor për paraqitjen e këtyre të dhënave.
  2. Tregoni një avantazh të përdorimit të një diagrami me shtylla për paraqitjen e këtyre të dhënave.