Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tabela e mëposhtme e dendurive tregon numrin e ditëve që 25 nxënës janë paraqitur në shkollë gjatë një jave.

  1. Renditni 25 numrat në rendin rritës. Llogaritni mesataren aritmetike, modën, mesoren dhe amplitudën e tyre.
  2. Gjeni mesataren aritmetike, modën dhe mesoren duke përdorur tabelën e dendurive. Krahasoni përgjigjet me ato të kërkesës a.