Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një bashkësi me pesë numra plotëson kushtet e mëposhtme: amplituda 10, mesorja 8, moda 6.

Shpjegoni përse mesatarja e numrave të kësaj bashkësie duhet të jetë ndërmjet 8.8 dhe 10.4.