Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Redi numëroi stilolapsat e 21 kutive. Numri mesatar i stilolapsave për kuti ishte 14.1. Redi shënoi në një tabelë numrin e stilolapsave për 20 kuti.

Gjeni numrin e stilolapsave në kutinë e fundit.