Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nota mesatare e nxënësve të një klase në testimin e statistikës është 84%. Klasa ka 32 nxënës, nga të cilët 12 janë vajza. Nota mesatare për vajzat është 93%. Gjeni notën mesatare për djemtë.