Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Kopjoni dhe plotësoni tabelën e dendurive, duke përdorur masat (në kg) e disa njerëzve, të rrumbullakosura në kilogramin më të afërt.
  2. Gjeni numrin e njerëzve që përbëjnë këtë kampion.