Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thellësia e ujit në një rezervuar është matur çdo ditë gjatë muajit prill dhe rezultatet janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Vizatoni një histogram për të paraqitur këto të dhëna.