Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Rezultatet e testimit të 36 nxënësve janë paraqitur në tabelën e dendurive të mëposhtme.

Ndërtoni një diagram me shtylla që paraqet këto rezultate.