Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Disa atletë morën pjesë në një garë të hedhjes së shtizës. Histogrami paraqet rezultatet më të mira të hedhjes së shtizës.

  1. Gjeni numrin e atletëve që e hodhën shtizën: i) ndërmjet 65 dhe 70 metra; ii) ndërmjet 80 dhe 85 metra.
  2. Në cilin interval bën pjesë fituesi?
  3. Cili është intervali i klasës modale?
  4. Gjeni numrin e përgjithshëm të atletëve që kanë marrë pjesë në garë.