Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në tabelën dhe histogramin e dhënë, të cilët nuk janë të plotë, jepet informacioni për masën në gramë të një kampioni mollësh.

  1. Përdorni informacionin e histogramit për të gjetur denduritë që mungojnë në tabelë.
  2. Kopjoni dhe plotësoni histogramin.