Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni përqindjet e mëposhtme.

  1. 15% e 38
  2. 25% e 800
  3. 27% e 59
  4. 96% e 104
  5. 41% e 41
  6. 80% e 25