Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni përqindjet e mëposhtme.

  1. 16% e 24 metrave
  2. 63% e 85 metrave
  3. 93% e 15 metrave
  4. 42% e 405 metrave
  5. 88% e 32 metrave
  6. 6% e 265 metrave