Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni largesat e mëposhtme.

  1. 19\dfrac{1}{9} e 24 km
  2. 56\dfrac{5}{6} e 40 km
  3. 518\dfrac{5}{18} e 45 km
  4. 320\dfrac{3}{20} e 25 km