Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni pjesët e sasive të mëposhtme. Jepeni secilin përfundim si një numër dhjetor me një shkallë të arsyeshme saktësie.

  1. 512\dfrac{5}{12} e 16 m
  2. 49\dfrac{4}{9} e 12 mm
  3. 322\dfrac{3}{22} e 64 cm
  4. 314\dfrac{3}{14} e 104 km