Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figurat A, B dhe C janë identike.

23\dfrac{2}{3} e figurës A është e ngjyrosur. 60% e figurës C është gjithashtu e ngjyrosur. Ç'pjesë e figurës B është e ngjyrosur?