Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni shumat dhe ndryshesat e mëposhtme.

  1. 15+25\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}
  2. 14+34\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}
  3. 38+58\dfrac{3}{8}+\dfrac{5}{8}
  4. 4515\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{5}
  5. 5616\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{6}
  6. 910310\dfrac{9}{10}-\dfrac{3}{10}