Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni pjesëtimet e mëposhtme. Jepeni secilin përfundim në trajtë të thjeshtuar.

  1. 3 : 4
  2. 6 : 8
  3. 8 : 10
  4. 9: 5
  5. 22 : 7
  6. 22 : 8