Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Plotësoni katrorët bosh në mënyrë që të gjitha barazimet, horizontalisht dhe vertikalisht, të jenë të vërteta.

Cili veprim duhet të zëvëndësojë shenjën "★"?