Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në vend të \square, vendosni numrin e duhur.

58×5111×45×37:3444=1\dfrac{5}{8} \times \dfrac{51}{11} \times \dfrac{\square}{45} \times \dfrac{3}{7} : \dfrac{34}{44} = 1