Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tri shoqe kanë metoda të ndryshme për të pjesëtuar thyesat.

Klara: 25:34=820:1520=815\dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{20} : \dfrac{15}{20} = \dfrac{8}{15}
Anisa: 25:34=85:3=8:15=815\dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{5} : 3 = 8 : 15 = \dfrac{8}{15}
Marina: 25\dfrac{2}{5} = Përgjigje ×\times 3425×43\dfrac{3}{4} \rArr \dfrac{2}{5} \times \dfrac{4}{3} = Përgjigje ×\times 34×43\dfrac{3}{4} \times \dfrac{4}{3} \rArr Përgjigje = 25×43=815\dfrac{2}{5} \times \dfrac{4}{3} = \dfrac{8}{15}

Tregoni se si funksionon secila prej këtyre metodave për pjesëtimet e mëposhtme.

  1. 45:37\dfrac{4}{5} : \dfrac{3}{7}
  2. ab:cd\dfrac{a}{b} : \dfrac{c}{d}