Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në qoftë se a>ba > b, atëherë 1a>1b\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}. A është ky pohim i vërtetë? Argumentoni përgjigjen tuaj.