Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa përqindjet e mëposhtme.

  1. 43%
  2. 86%
  3. 94%
  4. 45.5%
  5. 3.75%
  6. 105%