Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa numrat dhjetorë të mëposhtëm, duke i bërë veprimet me mend.

  1. 0.5
  2. 0.25
  3. 0.2
  4. 0.125
  5. 0.75
  6. 0.9