Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa numrat dhjetorë të mëposhtëm. Jepini përgjigjet në trajtën e tyre më të thjeshtë.

  1. 0.32
  2. 0.55
  3. 0.44
  4. 0.155
  5. 0.64
  6. 0.265