Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani numrat dhjetorë periodikë të mëposhtëm duke përdorur vizat.

  1. 0.111...
  2. 0.555...
  3. 0.75555...
  4. 0.346346346...
  5. 0.7656565...
  6. 0.16161616...