Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke përdorur formulat e mëposhtme, gjeni vlerat e FF-së, kur a=9a=9.

  1. F=2a+5F=2a+5
  2. F=4a6F=4a-6
  3. F=2(a+5)F=2(a+5)
  4. F=a2F=a^2
  5. F=2a2F=2a^2
  6. F=aF=\sqrt{a}