Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke përdorur formulën s=ut+12at2s=ut+ \dfrac{1}{2} at^2, plotësoni tabelën.

  1. u=4;a=5;t=2;su=4; a=5; t=2; s = ?
  2. u=3;a=2;t=4;su=-3; a=2; t=4; s = ?
  3. u=5;a=2;t=3;su=5; a=-2; t=3; s = ?
  4. uu = ?; a=2;t=4;s=8a=2; t=-4; s=8
  5. u=2;au=-2; a = ?; t=6;s=78t=6; s=78