Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Formula që kthen temperaturën nga gradë Celsius në gradë Fahrenhait është: F=95C+32F=\dfrac{9}{5}C+32. Ktheni temperaturën 25°C në gradë Fahrenhait.