Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Rishkruani secilën prej formulave të mëposhtme në mënyrë që subjekti të jetë pp.

  1. A=2p+5A=2p+5
  2. A=2p+dA=2p+d
  3. A=3p6A=3p-6
  4. H=4pdH=4pd
  5. H=p4+tH=\dfrac{p}{4}+t
  6. H=p+t4H= \dfrac{p+t}{4}
  7. Y=p5Y=\sqrt{\dfrac{p}{5}}
  8. D=t(tp)D=t(t-p)