Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vëllimi i cilindrit jepet me formulën V=πr2lV=\pi r^2l.

  1. Rishkruani formulën duke paraqitur rr si subjekt.
  2. Gjeni rr, kur V=72πV=72\pi m2 dhe l=4l=4 m.