Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në formulën 1v+1u=1f\dfrac{1}{v} + \dfrac{1}{u} = \dfrac{1}{f}

  1. Shprehni ff si subjekt.
  2. Shprehni vv si subjekt.