Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Janë dhënë funksionet e mëposhtme, të paraqitura me diagrame me shigjeta. Paraqiteni secilin nga funksionet me formulë.