Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepet funksioni ff, i tillë që f(x)=4x+5f(x) = 4x+5. Tregoni që f(f1(x))=xf(f^{-1}(x))=x.