Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke përdorur funksionet dhe të anasjellët e tyre në ushtrimin 7, shpjegoni pse grafiku i funksionit f1f^{-1} dhe grafiku i funksioni ff janë simetrike në lidhje me drejtëzën y=xy=x.